Tỷ lệ Dư nợ tín dụng/Vốn huy động, LTD (Loan to Deposit Ratio)

Tỷ lệ Dư nợ tín dụng/Vốn huy động, LTD (Loan to Deposit Ratio)

Công thức tính: Tỷ lệ Dư nợ tín dụng/Vốn huy động (LTD) = Dư nợ cho vay khách hàng (Cấp tín dụng)/Vốn huy động

Hoạt động cấp tín dụng bao gồm các hình thức cho vay, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh, chiết khấu giấy tờ có giá và công cụ chuyển nhượng. Nguồn vốn huy động quy định chi tiết tại Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Thông tư 13, tỷ lệ LTD tối đa đối với ngân hàng là 80% và đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 85%.

Nếu tỷ lệ LTD quá cao, ngân hàng có thể gặp rủi ro thanh khoản. Ngược lại, tỷ lệ LTD quá thấp có thể làm ngân hàng chưa tận dụng hết nguồn vốn, hiệu quả không cao.